Confessions of a meat eating feminist – Feministes gaļēdājas atzīšanās [EN/LV]

Are women’s and animal rights inextricably linked? Should feminists abstain from consuming meat and dairy products and if they don’t, does this make them hypocritical?

Vai sieviešu un dzīvnieku tiesības ir nesaraujami saistītas? Vai feministēm būtu jāatturas no gaļas un piena produktu ēšanas, un, ja nē, vai tas padara viņas par liekulēm?

In Latvia, conservative female MPs stand for anti-women policy. Can quotas make it any better? – Latvijā, konservatīvās deputātes-sievietes atbalsta pret sievietēm vērsto politiku. Vai kvotas var kaut ko mainīt? [EN/LV]

In many countries, quotas are used as an efficient measure to diversify politics. Egalitarian and female-friendly policy is closely linked to the number of female politicians. However, it should be carefully examined if making it easier for some women to enter the ruling class will improve social conditions for others.

Daudzās valstīs, kvotas tiek izmantotas kā efektīvs politikas dažādošanas rīks. Egalitāra un sievietēm draudzīga politika tiek cieši saistīta ar sieviešu politiķu skaitu. Tomēr ir nepieciešams rūpīgi izpētīt, vai tas, ka dažām sievietēm tiek atvieglota iekļūšana valdošajā šķirā, nozīmē sociālo apstākļu un dzīves līmeņa uzlabošanos pārējiem valsts iedzīvotājiem.

Women and the Economy: Why women becoming CEOs might not be the best benchmark for feminism – Sievietes un ekonomika: kāpēc sieviete-vadītāja ne vienmēr ir feminisma galvenais mērķis [EN/LV]

Latvia is praised as a country where 36% of leading positions in private business are occupied by women. As an intersectional feminist, our author however can’t but notice that the ruling ideology in Latvia is not friendly to women of humble backgrounds.

Latviju slavē kā valsti, kur 36% vadošo pozīciju lielajā biznesā ieņem sievietes. Kā intersekcionālā feministe, mūsu autore nevar nepamanīt, ka Latvijā valdošā ideoloģija nav draudzīga sievietēm ar pieticīgiem resursiem.

Reproductive rights in Latvia: What sets alarm bells ringing for feminists – Reproduktīvās tiesības Latvijā: kas liek feministēm uztraukties [EN/LV]

Abortion is legal in Latvia up until the 12th week. But a conservative backlash against reproductive rights might put this freedom in danger.

Aborts Latvijā ir legāls līdz 12. nedēļai, taču konservatoru cīņa pret reproduktīvām tiesībām var apdraudēt šo brīvību.