Reproductive rights in Latvia: What sets alarm bells ringing for feminists – Reproduktīvās tiesības Latvijā: kas liek feministēm uztraukties [EN/LV]

Abortion is legal in Latvia up until the 12th week. But a conservative backlash against reproductive rights might put this freedom in danger.

Aborts Latvijā ir legāls līdz 12. nedēļai, taču konservatoru cīņa pret reproduktīvām tiesībām var apdraudēt šo brīvību.